Εκδοτικός οίκος “La scuola di Pitagora”

The “La scuo­la di Pita­go­ra” publi­shing hou­se, with the patro­na­ge of the Ita­lian insti­tu­te for phi­lo­so­phi­cal stu­dies, offers to Greek stu­den­ts and scho­lars an ana­sta­tic reprint of the The­sau­rus Grae­cae lin­guae (1572), the clas­si­cal lexi­con of the Greek lan­gua­ge which was com­pi­led by the great French phi­lo­lo­gi­st Hen­ri II Estien­ne (or Étien­ne: Hen­ri­cus Ste­pha­nus, Hen­ry Ste­phens), the son of Robert I, who wro­te the The­sau­rus lin­guae Lati­nae (1531).

Για πληροφορίες: www.scuoladipitagora.it

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog – Ετικέτες: .